Балкански Институт за Активна Политика

Балканският институт за активна политика

За нас

Сдружение “Балканският институт за активна политика” (БИАП) е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), учредено през месец май 2007 година, осъществяващо дейност в обществена полза.

МИСИЯ

Съдейства за постигането на социално - икономическите отношения в страните от ЕС и извън ЕС в общество на знанието.

Услуги предоставяни от БИАП
 • Обучения и консултации
 • Извършване на изследвания и анализи
 • Изготвяне и управление на стратегии
 • Социални и икономически анализи
 • Подпомагане нa ГТД за интеграция в българското общество

Основни цели на БИАП са:

 • - Защита на социалните и академични права на младите хора и подкрепа на тяхното развитие в професионален и социален аспект;
 • -  Обществена интеграция на младите хора и безработните и подпомагане на професионалната им реализация;
 • -  Да развива и утвърждава и повишава знанията на българското общество във връзка с европейското развитие на Р. България;
 • -  Да създава контакти между сдружения и организации на основата на европейската интеграция на Р. България.
 • -  Да предприема, подкрепя и развива всички подходящи инициативи за правно, образователно, административно, психологическо, икономическо съдействие по отношение на гражданите.
 • чиво развитие на България.
 • -  Да организира информационна и справочна дейност за популяризиране на европейската интеграция на Р. България.
 • -  Да представлява интересите на ръководителите и експертите, свързани с управлението на проекти в бизнеса, държавните институции,  местните власти и неправителствените организации.
 • -  Да насърчава и подпомага научната, образователната и практическата дейност в областта на управлението на проекти.
 • -  Да съдейства за подготовка и осъществяване на проекти, които допринасят за устой

Балкански Институт за Активна Политика извършва следните дейности

- Консултантска дейност;
- Учебна дейност;
- Издателска дейност;
- Организиране на конференции, симпозиуми и семинари;

- Реализиране на международни проекти, програми и контакти с младежки и граждански организации от ЕС;
- Създаване на информационни центрове, уеб-портали, интернет-страници.

- Насърчаване и подпомагане на младите хора в неравностойно положение за участие в обществения живот и европейските процеси.
- Други дейности, свързани с постигането на целите на Сдружението.

БИАП извършва следната допълнителна стопанска дейност

- Квалификационна и преквалификационна дейност
- издателска и рекламна дейност
- печатна дейност
- изследователска и експертна дейност
- посреднически, консултантски, информационни, социални, образователни, културни, здравни, битови, юридически и административни услуги
- Извършване на преводачески услуги
- Организиране на платени културни мероприятия (театрални постановки, концерти, изложби и т.н.).

разработване и реализиране на различни проекти, семинари и инициативи във връзка с актуалните проблеми на младежите и на безработните;

представяне на информация относно стипендии, кредити, възможности за преквалификация, специализация и професионална реализация на безработните и на българските студенти в страната и чужбина;

разработване и поддържане на информационна мрежа с цел оказване на съдействие и подкрепа на младите хора и безработните за тяхната социална интеграция;

осъществяване на различни форми на международен младежки обмен и изграждане на младежки мрежи на регионално и национално ниво;

осъществяване на контакти и взаимодействия със сродни организации в страната и чужбина на базата на общи програми;

участие в национални и международни програми;

подпомагане на правителствени и други неправителствени организации, работещи по същите теми;

организиране и провеждане на учебни семинари, конференции, симпозиуми;

стимулиране и подпомагане на личностната реализация на гражданите;

осигуряване на правна помощ по проблеми, свързани с европейската интеграция;
Scroll to top