Здравейте

Балкански Институт за Активна Политика е сдружение с нестопанска цел, което има МИСИЯ: - да подпомогне обществената интеграция на младите хора и постигане на професионални успехи - повишаване на...


Повече...
1

Партньори

Институции

Министерство на труда и социалната политика

Асоциация за честен труд

Eurofound - тристранна агенция на ЕС - предоставя експертиза за условията на труд и живот, индустриалните отношения и управление на промените в Европа

Екип

  • ПДФ

Основният екип на сдружение “БИАП” обхваща експерти от практиката и хабилитирани преподаватели от български ниверситети, както и опитни експерти , които са работили по различни проекти и Европейски програми в рамките на страната и извън нея.

Председател :

Заместник председател:

Секретар:

Органите на БИАП са:

  • Общо събрание - върховен орган на БИАП и се състои от всички членове на БИАП и се свиква най-малко веднъж годишно
  • Управителен съвет - управителния орган на БИАП с мандат от 5 години
  • Председател – избран от Управителния съвет