Здравейте

Балкански Институт за Активна Политика е сдружение с нестопанска цел, което има МИСИЯ: - да подпомогне обществената интеграция на младите хора и постигане на професионални успехи - повишаване на...


Повече...
1

Партньори

Институции

Министерство на труда и социалната политика

Асоциация за честен труд

Eurofound - тристранна агенция на ЕС - предоставя експертиза за условията на труд и живот, индустриалните отношения и управление на промените в Европа

За нас

  • ПДФ

Сдружение “Балканският институт за активна политика” (БИАП) е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), учредено през месец май 2007 година, осъществяващо дейност в обществена полза.

 

МИСИЯ: Съдейства за постигането на социално - икономическите отношения в страните от ЕС и извън ЕС в общество на знанието.

 

Услуги предоставяни от БИАП

  • Обучения и консултации
  • Извършване на изследвания и анализи
  • Изготвяне и управление на стратегии
  • Социални и икономически анализи
  • Подпомагане нa ГТД за интеграция в българското общество

 

Наименованието на Сдружението е: “БАЛКАНСКИ ИНСТУТ ЗА АКТИВНА ПОЛИТИКА“, което наименование може да се изписва съкратено БИАПи допълнително на английски език по следния начин: “BALKAN INSTITUTE FOR ACTIVE POLICY”; или още съкратено BIAP